Olet tässä: Opetus > Aikuisten näyttötutkintoAikuisten näyttötutkinto

Muusikko
Musiikkiteknologi


Muusikon ja musiikkiteknologin tutkinnot tehdään musiikkialan tutkinnon perusteiden mukaan.

Aikuisten näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen ja näyttötutkinnon voi Turun konservatoriossa tehdä muusikon tai musiikkiteknologian koulutusohjelmassa. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämänäytöissä (tutkintotilaisuuksina) riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.
 
Näyttöihin valmistava koulutus toteutetaan joko oppisopimuskoulutuksena työpaikan kanssa yhteistyössä tai aikuisten näyttöihin valmistavana koulutuksena. Mikäli hakijan taso on riittävän korkea, tutkintotilaisuuksiin voi mennä myös ilman valmistavaa koulutusta ja näin voi saada tutkintotodistuksen tai osatutkinnon omakustanteisesti. Opintoja voi rahoittaa oppisopimusjärjestelmällä, Kelan opintotuella, työttömyystuella tai aikuiskoulutustuella.
 
Oppisopimuskoulutukseen tarvitaan riittävän musiikillisen tason lisäksi kontakti oppisopimustoimistoon sekä koulutusehdot hyväksyvä työpaikka. Toisaalta aikuisten tutkinnon voi järjestelyin suorittaa muun työn ohella – opetusjärjestelyt ovat joustavia. Hyvin nuorille henkilöille aikuisten koulutus ei ole mahdollinen.
 
 
Tutkintoon hakeutuminen
 
Aikuisten tutkintoon hakeutuvat eivät kuulu yhteishaun piiriin, vaan täyttävät erillisen aikuisten tutkinnon hakulomakkeen yhteishakuaikana ja ilmoittautuvat tällä tavoin tasokartoitukseen/valintakokeisiin. Tasokartoituksia tehdään vain silloin, kuin opiskelijapaikkoja on avautumassa. Tästä syystä käytännössä aikuisten näyttötutkinnon haku tapahtuu hakuaikana (ks. Haku ammatilliseen peruskoulutukseen). Hakuaikoihin on joustoa esim. oppisopimuskoulutuksen osalta, jos oppisopimustoimiston hyväksymä oppisopimustyöpaikka on valmiina järjestymässä ja jos hakija läpäisee tasokartoituksen. Näyttötutkintomaksu 58 € peritään opiskelemaan hyväksytyltä tutkinnon suorittajalta tutkinnon aloitusvaiheessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (180/2011).

Aikuisten näyttötutkinnon ammattitaitovaatimukset ovat ammatillisten opintojen (135 osp/osaamispistettä) osalta samat kuin nuorten tutkinnossa. Tutkinnon perusteisiin voit tutustua Opetushallituksen sivuilla

Aikuisten näyttötutkinnossa vain ammatilliset opinnot ovat pakollisia, mutta peruskoulupohjalla opiskelevan aikuisen kannattaa suorittaa ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat/yhteiset opinnot 35 osp täydentääkseen käytännön jatko-opiskelumahdollisuutensa korkea-asteelle mahdollisimman laajoiksi.

 
Tasokartoitus
 
Tasokartoitukseen ilmoittaudutaan koulutuspäällikölle parhaiten hakuaikana erillisellä lomakkeella.
Tasokartoituksessa/valintakokeissa määritellään, onko opiskelu muusikon tai musiikkiteknologin koulutusohjelmissa ylipäätään mahdollista. Myös opiskeluajan pituus määritellään tutkinnon suorittajan lähtötason mukaisesti. Peruslähtökohdat ammattiopinnoille ovat taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän perustasoa vastaavat tiedot ja taidot, joiden hankkimistapa ei ratkaise opiskelumahdollisuuksia.
 
Lisätietoja tasokartoituksesta/valintakokeista: Haku ammatilliseen peruskoulutukseen (hakuohjeet).


Kysy ajantasaisia hakuohjeita myös koulutuspäälliköltä.
 

Aikuisten näyttötutkinnon instrumenttipääainevaihtoehtoja
 
(klassinen musiikki)
-  piano, cembalo, urut
-  kitara, harppu , harmonikka
-  laulu
-  puupuhaltimet: huilu, nokkahuilu, klarinetti, oboe, saksofoni, fagotti
-  vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba
-  jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
-  lyömäsoittimet
-  muut soittimet mahdollisuuksien mukaan
 
(pop/jazz-musiikki)
-  kitara
-  basso, jazz-kontrabasso
-  piano
-  laulu
-  saksofoni
-  rummut
- muut soittimet mahdollisuuksien mukaan
 
 
Tutkinnon rakenne:
 
1.       Muusikon koulutusohjelman tutkinnon rakenne:
 
                      Amm.taitoa täydentävät tutk. osat (ei pakollinen aikuisten näyttötutkinnossa) 35 osp
                      Ammatilliset opinnot 135 osp
                                   *    työtehtävän suunnittelu 10 osp
                                   *    musiikkiohjelmiston valmistaminen 30 osp
                                   *    muusikkona toimiminen 55 osp
                                   *    kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 osp
                      Vapaasti valittavat opinnot    (ei pakollinen aikuisten näyttötutkinnossa) 10 osp
 
 
 
2.       Musiikkiteknologian koulutusohjelman tutkinnon rakenne:
 
                      Amm.taitoa täydentävät tutk. osat (ei pakollinen aikuisten näyttötutkinnossa) 35 osp
                      Ammatilliset opinnot 135 osp
                                   *    työtehtävän suunnittelu 10 osp
                                   *    musiikkiohjelmiston valmistaminen ja toimiminen muusikkona 30 osp
                                   *    studiotyöskentely ja äänentoisto 55 osp
                                   *    kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 osp
                      Vapaasti valittavat opinnot (ei pakollinen aikuisten näyttötutkinnossa) 10 osp
 
 
Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa
 
Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen tutkinnon suorittajan kanssa keskustellaan tarvittavan ammattitaidon hankkimistavoista ja henkilökohtaisesta tavoitteenasettelusta lähtötason määrittelyn pohjalta. Näyttötutkinnon suorittajien kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HENSU) sekä näyttösuunnitelma. Näitä suunnitelmia tarkennetaan vähintään kerran lukukaudessa sekä aina tarpeen mukaan. Tutkinnon suorittaja voi milloin tahansa pyytää ohjausta omien suunnitelmiensa suhteen.

Opetushallitus on antanut henkilökohtaistamista koskevan erillisen määräyksen. Henkilökohtaistamisesta voit lukea tarkemmin esim. täältä.
 

Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa
 
Ammattitaidon arvioinnissa tarkastellaan sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Arvioinnissa otetaan huomioon musiikkialan erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. 
Lisää ammattitaidon arvioinnista tutkinnon perusteissa, esim. www.oph.fi.

 
Mikä on aikuisten näyttötutkinnon tutkintotilaisuus?
 
Tutkintotilaisuus on ammattitaidon testi, joka tehdään ammattiin liittyvän työtehtävän yhteydessä, esim. konsertissa tai äänitystilanteessa. Tutkintotilaisuus arvioidaan ja arviointikeskustelussa ovat mukana tutkinnon suorittajan lisäksi oppilaitoksen edustaja (usein näyttötutkintomestari), työnantajan edustaja sekä työntekijöiden edustaja. Tutkintotilaisuus tehdään jokaisesta ammatillisesta tutkinnon osasta (opintokokonaisuus) ja samaan arviointitilanteeseen voidaan myös yhdistää eri tutkinnon osien arviointia.
 
Tutkintotilaisuudet suunnitellaan käytännössä tutkinnon suorittajan, ohjaavan opettajan, koulutuspäällikön ja työelämän edustajien välisessä vuoropuhelussa.
 
 
Ketkä arvioivat tutkintotilaisuutta?
 
Aikuisten tutkinnon tutkintotilaisuudessa arvioijia on kolme: tutkintotoimikunnan hyväksymät työnantajan edustaja, työelämän edustaja ja Turun konservatorion edustaja. Yksi arvioijista (usein oppilaitoksen edustaja) on näyttötutkintomestari. Koulutukseen keskeisesti osallistunut oma opettaja ei voi osallistua arviointiin. Tutkinnon suorittaja on myös itse mukana keskustelemassa arvioinnistaan.
 
Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito musiikkialalta. Tutkintotoimikunta ja Turun konservatorio sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta.
 
 
Miten tutkintotilaisuudet arvioidaan?
 
Tutkintotilaisuudet  arvioidaan musiikkialan tutkinnon perusteiden/Turun konservatorion arviointitaulukoiden mukaan asteikolla 0–3: 0 = hylätty, 1 = tyydyttävä, 2 = hyvä, 3 = kiitettävä. Eri tutkinnon osille (opintokokonaisuuksille) on omat arviointitaulukkonsa, joissa kerrotaan, mitä seuraavat kaikille aloille yhteiset arvioinnin kohteet tarkoittavat käytännössä:
 
- työprosessin hallinta
- työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
- työn perustana olevan tiedon hallinta
- elinikäisen oppimisen avaintaidot
Arvioijien ja tutkinnon suorittajan on silti hyvä keskustella arviointikriteerien pohjalta jo etukäteen, mitä arvioinnissa painotetaan.
 
Näyttötilanteessa arvosanat merkitään esitäytettyihin lomakkeisiin. Tämän perusteella järjestetään arviointikeskustelu, jossa kysytään tutkinnon suorittajan itsearviointi ja annetaan palautetta tutkinnon suorittajalle käyden jokainen näytettävä osa-alue (tutkinnon osa) läpi. Arviointikeskustelun aikana täytetään työnantajan edustajan, työelämän edustajan ja oppilaitoksen edustajan yhteinen arviointi-keskustelulomake, jonka konservatorion edustaja toimittaa oppilaitokseen.
 
Arvioinnin periaatteet on kirjoitettu Turun konservatorion opetussuunnitelmaan kunkin opintokokonai-suuden kohdalle (taulukot). Periaatteet määrittyvät musiikkialan perustutkinnon perusteiden 2014 mukaan.
 
 
Voiko tutkintotilaisuuden arviointia oikaista?
 
Kyllä voi. Tutkinnon suorittaja voi lainsäädännön mukaisen määräajan puitteissa (tällä hetkellä 14 vrk kuluessa arvosanatiedon saamisesta) pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan ja -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.
 
Turun konservatorion ohjausresurssit
 
Opiskelijalla ja tutkinnon suorittajalla on lakisääteinen oikeus saada opettajalta ja opinto-ohjaajalta riittävästi ohjausta myös näyttöihin. Kannattaa olla itse ajoissa liikkeellä, että riittävä ohjaus ehditään antaa! Katso myös Turun konservatorion opinto-ohjaussuunnitelma.
 
 
Todistukset
 
Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää.
 
 
Lisätietoja näyttötutkinnoista ja tasokartoitukseen ilmoittautuminen:

Koulutuspäällikkö Ulrika Kauniskangas
ulrika.kauniskangas@turunkonservatorio.fi
P. 040 532 6499

Näyttötutkinto-opas 2016 (Opetushallitus)
Musiikkialan perustutkinto --- Tutkinnon perusteet sähköisellä alustalla (Opetushallitus)